Paulsen, Veronika og Svendsen, Stina | Tøndel, Gunhild | Kaasbøll, Jannike | Ådnanes, Marian | Thaulow, Kristin | Midtgård, Trude

Hovedmålet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kan belyse hvordan lhbti-perspektivet ivaretas i barnevernet, med mål om likeverdige tjenester til barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Dette er et felt hvor det finnes lite kunnskap, både i forskningen og i praksisfeltet. Dette har nødvendiggjort en bred og eksplorativ tilnærming til problemstillingene i prosjektet og forskerne har benyttet ulike metoder for å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag. Forskerne har laget en kunnskapsstatus på feltet, med fokus på forskning både internasjonalt og i Norge. De har også gjennomført kvalitative intervjuer med ungdommer i målgruppen, ansatte i kommunale barneverntjenester og institusjoner, nøkkelpersoner i relevante organisasjoner samt likekjønnede fosterforeldre. I tillegg har forskerne gjort en kartlegging av omfang av skeive fosterforeldre i de ulike Bufetat-regionene og gjennomført en breddeundersøkelse til landets barnevernledere og et utvalg ansatte.

184 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2020.