Wendelborg, Christian og Røe, Melina | Molden, Thomas Hugaas | Wik, Sigrid Elise

Denne rapporten har som formål å belyse hvordan manglende tilgjengelighet og universell utforming påvirker elevers deltakelse i skole og fritid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er oppdragsgiver for rapporten. Bakgrunnen for oppdraget er at det er mangelfull kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming av skoler og hvilke konsekvenser det kan ha for elever med nedsatt funksjonsevne. Det er snakk om konsekvenser i undervisningssituasjoner, i friminutt, ”spill-over” til fritida og sosiale nettverk og om elever blir henvist til en annen skole enn nærskolen på grunn av manglende tilgjengelighet. Et tydelig resultat som vi finner, er at oppgraderinger utløses når skolene støter på et behov. Dette er mer eller mindre definisjonen på at skoler ikke er universelt utformet, for da skulle behovene allerede være dekket. Kravene til universell utforming er minstekrav og et annet tydelig resultat i denne rapporten er at selv nye og i teorien universelt utformet skoler kan inneha barrierer til tross for dette. Selv med gode intensjoner om å gjøre skolen fysisk tilgjengelig for alle, er det flere eksempler på at upraktiske løsninger som hindrer tilgang. Upraktiske løsninger kan forebygges ved å involvere brukere på et tidligere tidspunkt. Vi finner at kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne blir i liten grad brukt i planer om utbedring av skolebygg og når innspill blir etterspurte er det ofte for sent i prosessen. Foreldre blir også i varierende grad hørt og foreldre opplever alt fra å spille på lag med kommunen til å spille på motstanderlaget. En hovedkonklusjon i denne rapporten er at selv om det kan være mangler i universell utforming ved skoler er det ikke fysisk tilgjengelighet som er den største barrieren med tanke på å gå i nærskolen. Heller er det elever som har kognitive og sammensatte vansker som har størst sjanse til å bli tatt ut. Skoler kan være gode på individuell tilrettelegging og utbedringer i undervisningssituasjoner, men er kanskje mindre gode i forebyggende arbeid og universell utforming. Ved å alltid ligge litt bakpå og gjøre tilpasninger og tilrettelegginger ved behov og overses et mer forebyggende og universelt utformende perspektiv, og vi finner i denne rapporten at det går ut over opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

121 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2020.