Vis, Svein Arild og Christiansen, Øivin | Havnen, Karen J. Skaale | Lauritzen, Camilla | Iversen, Anette C. | Tjelflaat, Torill

Meldinger til barneverntjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennomføres i Norge. Barneverntjenestene har vært kritisert av fagfolk, brukere, politikere og media, nasjonalt og internasjonalt, for manglende systematikk, dokumentasjon og medvirkning. Noe kritikk har vært berettiget, mens annen kritikk har vært basert på feilaktig informasjon og misforståelser. Gjennom prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning» har Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og Institutt for helse og miljø og likeverd (Hemil) ved Universitetet i Bergen, på oppdrag av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, gjennomført et nasjonalt forskningssamarbeid på barnevernfeltet Formålet var å få kunnskap om hvordan barnevernundersøkelser gjennomføres i Norge og hva som skal til for å sikre god kvalitet i slike undersøkelser. Prosjektet har bestått av 5 delstudier. Det er de viktigste funnene i disse som presenteres i denne sluttrapporten og som gir grunnlag for forskernes anbefalinger.

60 s., utgitt av UiT RKBU Nord, NORCE, NTNU og UiB i 2020.