Rosten, Monika Grønli og Øverli, Ingvil Thallaug | Gundersen, Tonje

Denne rapporten om familievernets arbeid i saker med vold i nære relasjoner er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for mer kunnskap om familievernets fagutvikling og kliniske arbeid i voldssaker, med tanke på fremtidig forskning. Dataproduksjonen har foregått gjennom intervjuer, deltakende observasjon i møter med spisskompetansemiljø og ressursmiljøer, samt feltarbeid ved utvalgte kontor i tre regioner. Med dette materialet som utgangspunkt utforsker vi i rapporten hva slags implikasjoner satsingen på voldsarbeid har for familievernet som tjeneste.

151 s., utgitt av NOVA i 2020.