Johansen, Trine Bjerke og Jardim, Patricia Sofia Jacobsen | Blaasvær, Nora | Ames, Heather | Munthe-Kaas, Heather Menzies | Tingulstad, Alexander | Berg, Rigmor C.

Når hjelpetiltak i hjemmet til barn og unge ikke er tilstrekkelige for å sikre god omsorg kan barn og unge plasseres utenfor hjemmet. Plassering utenfor hjemmet innebærer at barn og unge blir plassert i fosterhjem, bolig med oppfølging eller barnevernsinstitusjon. I Norge skilles det mellom fire typer statlige institusjoner: ungdomsinstitusjoner, institusjoner for ungdom med alvorlig atferdsvansker, akutt- og utredingsinstitusjoner og rusplassering. De statlige institusjonstilbudene i Norge, slik som ungdomsinstitusjon, er nesten utelukkende rettet mot unge i alderen 13-18 år. Det er viktig både for den enkelte ungdom og samfunnet å ha et barnevern som lykkes. God omsorg er sentralt for å sikre at den unge har en positiv opplevelse og nødvendige behov dekt i institusjonsoppholdet. Vi utførte på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en systematisk kartleggingsoversikt over studier som har sett på ulike tiltak, metoder eller strategier som skal legge til rette for god omsorg for barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

69 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.