Covid 19 pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har gitt omfattende endringer i barn og unges liv. Det er påvist at pandemien har medført store endringer i tjenestene til barn og unge og at dette kan få store konsekvenser for dem. For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Dette er den første rapporten som har som formål å gi en vurdering av status for tjenestene opp mot normalsituasjonen og peke på noen hovedårsaker til endringene.

36 s., utgitt av Bufdir i 2020.