Målsetningen med undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens holdninger og tillit til barnevernet. I denne rapporten presenteres hovedfunn og eventuelle statistisk signifikante forskjeller mellom undergrupper. Undersøkelsen er gjennomført høsten 2019 av Sentio Research Norge, på oppdrag for Bufdir. Utvalget består av 1000 personer i alderen 15 år og eldre, og er landsrepresentativt. Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon ved bruk av CATI (telefonintervju). Datamaterialet er vektet etter kjønn, alder og region, for best mulig å gjenspeile populasjonen. Tilgjengelige tidsserier er hentet fra Sentio telefonundersøkelse 2018, Sentio webundersøkelse 2017 (N=4000), Ipsos, Norsk Monitor 2001-2015.

19 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2020.