Berg, Rigmor C. og Nguyen, Lien | Forsetlund, Louise | Jardim, Patricia Sofia Jacobsen | Johansen, Trine Bjerke

Målet med denne kunnskapsoppsummeringen var å få en oversikt over virkningene av ulike tiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger. Atferdsvansker, også kalt atferdsproblemer, hos barn og unge er vanskelig for det enkelte barn, familien og samfunnet for øvrig. Vi undersøkte virkningene av ulike tiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger. Vi utførte en kunnskapsoppsummering over åtte systematiske oversikter. De ga resultater for 74 ulike tiltak for omtrent 50 000 barn og unge under 18 år. Det fins ingen vidunderkur som alltid vil redusere og fjerne atferdsvansker hos barn og unge, men denne oppsummeringen viser at det fins et knippe tiltak som synes å begrense atferdsvansker. For praksisfeltet og beslutningstakere er det viktig å merke seg den vedvarende positive effekten av familiebaserte tiltak, og da særlig innbefattet foreldreveiledning, slik at de gjennom å gjøre endringer i egen oppdragerpraksis kan veilede barna til endringer i atferd. Folkehelseinstituttet har gjennomført oppdraget etter forespørsel fra Bufdir.

113 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2020.