Rapporten svarer ut tiltak 10 i “Retten til å bestemme over eget liv – handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)”, hvor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har fått i oppdrag å evaluere botilbudet i barnevernet for unge under 18 år utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, og vurdere nye støttetiltak. Kartleggingen viser at botilbudet ble organisert på ulike måter i regionene. Flere regioner hadde noen akuttplasser for målgruppen på institusjon, men beredskaps- og institusjonsplasser var hovedprioritet. I noen regioner plukket institusjonene ut egne hjem og ga de opplæring rettet mot å ta imot målgruppen. I andre regioner gikk man for en mer generalisert modell, og ga alle beredskaps- og familiehjem knyttet til institusjonen opplæring i tematikken. Regionene klarte ikke å etablere et tilstrekkelig antall spesialiserte hjem til å dekke behovet for plasser til målgruppen, og slik overholde bistandsplikten. Evalueringen viser imidlertid at regionene mangler plasseringstiltak, til tross for at de gir opplæring til flere beredskaps- og familiehjem. Kartleggingen viser videre at praksis for ivaretakelse av barnets sikkerhets varierer stort i regionene. Samarbeidet med politiet varierer. Felles for alle regionene er at det er liten kjennskap til hvorvidt barnevernstjenesten følger opp familien. Det er lite bevissthet rundt viktigheten av familiearbeid, også som en del av sikkerhetsarbeidet. En overordnet årsak til regionenes utfordringer med å etablere et tilstrekkelig og likeverdig tilbud til målgruppen virker å være at kompetansen som ble bygd opp da botilbudet ble opprettet, har ligget til enkeltpersoner og i liten grad har blitt forankret institusjonelt i Bufetatsystemet. Vi foreslår et kompetanseløft langs to spor: et rettet mot det kommunale barnevernet og et rettet mot Bufetat. For å heve kompetansen i det kommunale barnevernet ser vi behov for at tematikken i større grad implementeres i pågående arbeid. Det er ekstra viktig å jobbe med implementering av “Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten”. Vi foreslår at det vurderes å utvikle faglige retningslinjer for håndteringen av barn og deres familier i saker med sperret adresse, og nye metoder for familiearbeid og sikkerhetsarbeid.

48 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2020.