rambøll Management Consulting (rambøll) har gjennomført en kartlegging av utstyrssentraler i Norge på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Formålet med kartleggingen har vært å fremskaffe kunnskap om omfanget av dagens tilbud for lån/leie av fritidsutstyr i Norge og geografisk spredning på tilbudet. Videre har vi kartlagt utstyrssentralenes tilgjengelighet for ulike brukergrupper og trekk ved utstyrssentralene knyttet til kvalitet, sikkerhet og personvern.

61 s., utgitt av Rambøll i 2019.