Berg, Rigmor C. og Blaasvær, Nora | Jardim, Patricia Sofia Jacobsen | Ames, Heather | Johansen, Trine Bjerke | Muller, Ashley Elisabeth

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om oppfølging og rekruttering av fosterfamilier, herunder veiledning og tilsyn med fosterhjem. Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering (av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’). En bibliotekar søkte i oktober 2019 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter empirisk litteratur publisert 2013-2019. Vi søkte også i grå litteratur (dvs. ikke publisert i formelle kommersielle kanaler). To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandler oppfølging eller rekruttering av fosterhjem. Vi identifiserte totalt 4370 unike referanser. Av disse var det 110 studier som møtte inklusjonskriteriene.

42 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2019.