Å bli gravid for første gang kan være overveldende, og noen familier møter særlige utfordringer i denne livsfasen. Familie for første gang, Nurse Familie Partnership (NFP)-programmet i Norge prøves nå ut i norske kommuner som et tilbud til mødre som for eksempel selv har opplevd omsorgssvikt, har egen erfaring med barnevernet, har psykiske helseproblemer eller lever i et konfliktfylt forhold. Det pågår for tiden en evaluering av utprøving av programmet i Norge. Basert på internasjonale evalueringer og erfaringer så langt i Norge belyser Oslo Economics i denne rapporten forventet samfunnsnytte og konsekvenser for kommunene av Familie for første gang.

20 s., utgitt av Oslo Economics i 2018.