Pedersen, Eirin og Ballo, Jannike Gottschalk | Nilsen, Wendy

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har utført en fireårig følgeevaluering (2016-2019) av implementeringen av programmet «Nurse-Family Partnership» (NFP) i Norge. På norsk har programmet fått navnet «Familie for første gang». NFP er et hjemmebesøksprogram hvor spesialopplærte sykepleiere besøker sårbare førstegangsgravide kvinner fra graviditeten og helt til to år etter fødsel. Programmet blir utprøvd i Norge fra våren 2016 frem til medio 2021. Evalueringen er bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målet med evalueringen er å vurdere hvorvidt det er mulig å implementere NFP i en norsk kontekst, hvorvidt implementeringen kan skje i tråd med programmets kriterier, og vurdere eventuell nytte av programmet. Analysene er basert på intervjuer med deltagere, sykepleiere, samarbeidspartnere og representanter fra kommunene, samt tallmateriale innhentet av sykepleierne, blant annet om deltagernes utdanning, arbeid og alder, engasjement, psykiske helse, mestringsfølelse, ensomhet, partnerstatus og vold. Funnene indikerer at NFP i stor grad er implementert som planlagt i Norge, og tilpasninger i rekruttering, målgruppe og samspillsverktøy virker å være vellykket. Programmet treffer en sårbar målgruppe man ellers sliter med å hjelpe, og som kan være vanskelig å nå med andre tiltak. NFP er mulig å tilpasse til ulike behov, og kan favne familier med ulike og sammensatte utfordringer. Antallet inkluderte familier indikerer at målgruppen er større enn tidligere anslått. Programmet er tilpasningsdyktig, og klarer å samarbeide med ulike tjenester. NFP vil ikke være like tilpasningsdyktig som et lokalt utarbeidet tilbud, og er bare et tilbud til førstegangsfødende. Følgeevalueringen konkluderer med at det er behov og høy aksept for et «høy-intensivt» program som NFP i Norge. Programmet tilbyr tett og strukturert oppfølging til sårbare familier som trenger ekstra støtte i en utfordrende livsfase. Det finnes ingen tilsvarende tilbud i de kommunale tjenestene for denne målgruppen. Selv om datamaterialet ikke gir mulighet til å måle effekt, anslår følgeevalueringen det som sannsynlig at programmet kan forebygge omsorgssvikt og omsorgsovertagelser. Slik kan tidlig innsats i form av NFP hindre at sårbare familier får problemer senere i livet.

45 s., utgitt av AFI, OsloMet i 2019.