Reichborn-Kjennerud, Kristin og Underthun, Anders | Legard, Sveinung Bhagchandani | Ellingsen, Dag

AFI gjennomførte høsten 2017 en underveisevaluering av Bufetat sin «kompetansemodell», en modell for kvalitet og kompetanse i tjenesten som både skal gjelde for barnevern og familievern. Undersøkelsen baserer seg på dybdeintervjuer med representanter fra spisskompetansemiljøene (SKM), ressursmiljøene (RM), Direktører og avdelingsdirektører på regionnivået, utvalgte enhetsledere, sentrale aktører i Bufdir, samt enkelte representanter for «generalist»-nivået som er tettest på brukerne. I tillegg baserer den seg på en spørreundersøkelse sent til samtlige ansatte i Bufetat. Spørreundersøkelsen viser at betingelsene for kompetanseutvikling generelt oppfattes som gode i Bufetat. En positiv innstilling til kompetanseutvikling kan bidra til refleksjon og læring i organisasjonen. Samtidig kan den positive innstillingen tyde på at koblingen mellom systematisert praksiskunnskap og forskning, i kompetansemodellen, blir tatt godt imot. Både spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene viser imidlertid at tiden som går til kompetanseutvikling kan sette noe press på den ordinære driften. 60% av de ansatte som svarte på skjemaet opplevde at spisskompetanse- og ressursmiljøene var relevante for dem. Av disse personene svarer om lag en tredjedel at de kjenner kompetansemodellen godt, en tredjedel svarer nøytralt, og den siste tredjedelen oppgir at de kjenner modellen dårlig. Dette henger trolig sammen med at kompetansemodellen fortsatt er i en startfase i organisasjonen.

131 s., utgitt av AFI i 2018.