Bufdir ønsket å benytte tjenestedesign som metode for å få frem de ulike brukergruppenes felles erfaringer. Dette var ønsket gjennomført med blant annet etablering av brukerreiser og fasilitering av tre innspillsmøter. Bufdir visste allerede en del om utfordringsbildet, og målet med samlingene var å involvere brukere slik at disse kunne bidra inn i en samskapningsprosess fram mot konkrete tiltak og løsninger. Fra et tjenestedesign-perspektiv blir oppgaven å gi en stemme til menneskene som opplever disse tjenestene på kroppen. Vi søker å forstå tjenestevirkeligheten slik den oppleves i forskjellige kommuner, for forskjellige familier med barn med forskjellige funksjonsnedsettelser og et mangfold av liv. Å virkelig lytte til hvordan de opplever det. Å utvikle brukerreiser, tiltaksidéer og løsningsforslag på dette nivået er en metode for å løfte blikket, og feste det på brukernes beste. Som tjenestedesignere jobber vi med å oversette deres opplevelser og utfordringer til noen felles målbilder og prinsipper som kan virke og forhåpentligvis samle innsatsen på tvers av forvaltningens siloer.

63 s., utgitt av Bufdir i 2018.