Hovedmålsettingen med oppdraget var å gjennomføre en ny kartlegging av holdninger blant ansatte i skole - og barnevern til skolegang og høyere utdanning for barn og unge med tiltak i barnevernet. Resultatene av kartleggingen skal benyttes i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom skole og barnevern for å sikre at flere barn med tiltak fra barnevernet fullfører og består skolegang. Kartleggingen ble første gang gjennomført i 2015, og skal gjennomføres hver annet/tredje år. For å kartlegge variasjonen i holdninger som ansatte i skole og barnevern har til skolegang og høyere utdanning for barn i barnevernet, er det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse. For at en sammenlikning av resultater fra kartleggingen i 2015 og 2018 skal være mulig, var det ønskelig at ny gjennomføring baserte seg på samme design og metode som ved første gjennomføring. Ansatte i både barnevern og skole mener skoleresultater er situasjonsbestemt, relasjonelt betinget og mulig å påvirke, og altså ikke forutbestemt av arv og bakgrunn. Videre mener respondentene i nokså stor grad at skole og utdanning er den viktigste suksessfaktoren for et godt liv, samtidig som de (spesielt skoleansatte) er nokså enige i at de som enkeltpersoner har mye å si for barnevernsbarnas mulighet til å lykkes i skolen. Dette bildet er nokså uendret siden 2015. Det er betydelige forskjeller mellom sektorene i deres forventinger til skolegangen for barn og unge med tiltak fra barnevernet. Av undersøkelsen kommer det frem at ansatte i skolen har de samme forventningene til barn med barnevernstiltak som øvrige barn. De ansatte i barnevernet har imidlertid, i nokså utstrakt grad, lavere forventninger til disse barna. Skoleansatte mener også i større grad enn barnevernsansatte at barn med tiltak fra barnevernet har de samme mulighetene som andre til å lykkes i skolen. En sammenlikning av de to kartleggingene viser at det jevnt over er små endringer, og resultatene viser på overordnet nivå det samme bildet. Resultatene fra sist kartlegging viser med andre ord at det fortsatt er behov for å jobbe for å bedre samarbeidet mellom skole og barnevern. I begge kartleggingene er det en utbredt enighet blant respondentene om at barnevern og skole bør utvikle bedre kunnskap om hverandres fagfelt, ansvar og oppgaver. Videre viser resultatene at det er viktig å fortsette det holdningsendrende arbeidet ut i både barnevern- og skolesektoren, men særlig i barnevernsektoren. Kartleggingen viser fortsatt at ansatte i barnevernet i nokså utstrakt grad har lavere forventninger til barn i barnevernet enn ansatte i skolen. Ansatte i barnevernet sier seg i større grad enn skoleansatte enig i at det er vanskelig for disse barna å oppnå de samme læringsresultater som andre barn, og at de daglige utfordringene til barn og unge med tiltak i barnevernet som regel overskygger de langsiktige målene om å gjennomføre skolegangen. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Bufdir.

139 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2019.