Kunnskapen om psykiske helse hos barn og unge som plasseres i barnevernsinstitusjoner, er vesentlig styrket i den senere tid, blant annet gjennom rapporten til NTNU i 2015 «Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner». Kunnskapen avdekker behov for en systematisk gjennomgang av tjenestetilbudet til denne målgruppen, og utarbeidelse av forslag til forbedringer. Denne utredningen om behov for differensiering og standardisering innenfor omsorgsfunksjonen, Funksjon 3 i Bufetat, er et nasjonalt oppdrag tildelt gjennom Disponeringsbrev 2015 til Bufetat, region nord. Sammenstilling av kunnskapsgrunnlag og forslag i utredningen er ment å inngå i direktoratets grunnlag for å beslutte faglige standardiseringstiltak og eventuelle differensieringer. Forslag til differensiering og standardisering er gjort på bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag og informasjonsinnhenting fra barn og ungdom selv, familier, fosterforeldre, institusjonsansatte, fylkesmannen, ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien og kommunal barneverntjeneste. Forslaget retter seg både mot hva som bør gjøres innen Bufetats eget tjenestetilbud, og hva som bør gjøres parallelt i samarbeid med andre tjenester.

55 s., utgitt av Bufetat, region nord i 2016.