Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) er Norges nasjonale kontor for Erasmus+: Aktiv Ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+-programmet. Norge deltar via Erasmus+: Aktiv Ungdom i det internasjonale prosjektet Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action Programme, forkortet RAY. RAY er et samarbeid mellom nasjonale kontorer for Erasmus+ i 29 land, og forskningsaktivitetene ledes av Universitetet i Innsbruck, Østerrike. Denne rapporten går igjennom de norske resultatene av en internasjonal spørreundersøkelse for å måle kvaliteten på Erasmus+: Aktiv ungdom-prosjektene. Den tar med spørreskjemadata fra prosjekter med aktiviteter i 2015 og 2017. Rapporten gir en oversikt over svarene på en rekke spørsmål og er i hovedsak ment som et oppslagsverk og en kilde til tall.

67 s., utgitt av Bufdir i 2019.