Svendsen, Stina og Paulsen, Veronika

Denne evalueringen av kompetansehevingstiltaket Rosa kompetanse barnevern er en del av et større forskningsprosjekt om Barnevern i et LHBTI-perspektiv som gjennomføres fra høsten 2018 til sommer 2020 av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Helse på oppdrag fra Bufdir. Den overordnede målsettingen for denne evalueringen har både vært å beskrive tiltaket og vurdere om det har gitt ønskede resultater. For å belyse problemstillingene har vi benyttet ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative. Den kvantitative delen har bestått av en gjennomgang av evalueringsskjema fra kursdeltakere for perioden 2015-2018. Den kvalitative datainnsamlingen har bestått av intervjuer, observasjon og dokumentgjennomgang, samt en gjennomgang av åpne spørsmål i evalueringsskjemaene. Gjennom tiltaket Rosa kompetanse barnevern tilbyr FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) kompetanseheving og faglig bistand til barnevernsansatte. Den overordnede målsettingen er å bidra til et mer inkluderende barnevern, der alle barn, unge og ansatte blir ivaretatt, sett og anerkjent uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I kursene presenteres forskningsbasert kunnskap og det legges til rette for gruppeoppgaver, dialog og refleksjon. Temaer i kursene er blant annet normer og normbrudd, skeiv identitet, mangfold som ressurs, minoritetsstress og inkluderende språk og praksis. Rosa kompetanse barnevern vektlegger at innholdet i undervisningen skal utvikles i nært samarbeid med en styringsgruppe bestående av fagfolk på feltet. Undervisningsopplegget skal være faglig forankret, kunnskapsbasert, motiverende, ikke-moraliserende og praksisnært. Evalueringen viser først og fremst at deltakerne i all hovedsak er fornøyd både med form og innhold i kursene. Mange opplever å ha fått utvidet sin forståelse av LHBTI-tematikk og beskriver at kurset satte i gang en refleksjon rundt normativitet, språkbruk og praksis. Mange deltakere føler seg styrket i møtet med LHBTI-barn, -ungdom og -familier i framtiden. Enkelte av deltakerne opplever imidlertid at implementering av det de har lært på kurset til praksis kan være vanskelig. Det er utfordrende å skape arbeidsmiljøer der tematikken åpent snakkes om og normaliseres. Samtidig ser deltakere paralleller mellom LHBTI og andre vanskelige tema man etter hvert har blitt gode på å snakke om innen barnevernet. Evalueringen viser at det er et klart behov for kompetanseheving og økt bevissthet om LHBTI-tematikk i barnevernet. Samtidig har Rosa kompetanse barnevern tidvis hatt utfordringer med å rekruttere deltakere til kurs. Hovedutfordringen for innsalg av kurs synes ikke å være at det mangler interesse eller behov, men snarere at tjenestene ikke opplever å ha tid eller ressurser for kompetanseheving. For mange har dette kompetansehevingstiltaket dessuten vært ukjent. Evalueringen konkluderer med at det anbefales en videreføring av kurset med den form og innhold det har i dag. Samtidig pekes det på at økte ressurser til Rosa kompetanse barnevern kan bidra til et økt omfang av kursene, både når det gjelder antall ansatte som kan kurses pr år, lengden på hvert enkelt kurs og muligheter for videre oppfølging eller kurspakker for å bedre legge til rette for implementering. Det pekes i tillegg på at drahjelp fra Bufdir kan være nødvendig både for innsalg av kurs og for en videre heving av LHBTI-kompetansen I barnevernet. Det påpekes at selv om Rosa kompetanse barnevern er et vellykket tiltak, så er det behov for en videre satsning parallelt for å kunne heve bevissthet og kompetanse om LHBTI-perspektiver i barnevernet.

58 s., utgitt av NTNU i 2019.