Eggebø, Helga og Stubberud, Elisabeth | Karlstrøm, Henrik

Formålet med denne studien har vært å undersøke levekår og livskvalitet blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er en gruppe som løper en risiko for å bli utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, religion og landbakgrunn på den ene siden, og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på den andre siden. Den fokuserer på behovene og problemene til de mest marginaliserte gruppene, for å forsøke å forstå diskrimineringsprosesser. Dette er den første studien som undersøker levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge med både kvantitative og kvalitative data. Formålet med studien er å gi innsikt i hvordan ulike diskriminerende strukturer og praksiser samvirker, noe som vil være et viktig grunnlag for å bedre levekårene til utsatte grupper. Studien omfatter lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner med bakgrunn fra en rekke ulike land i verden og som er bosatt på forskjellige steder i Norge. Forskningsprosjektet består av to delstudier: For det første har vi gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot skeive med innvandrerbakgrunn. 251 personer svarte på undersøkelsen. Denne undersøkelsen er basert på selvrekruttering og er dermed ikke statistisk representativ. For det andre har vi gjennomført en intervjuundersøkelse hvor vi har snakket med 41 skeive med innvandrerbakgrunn i alderen 16 til 61 år. De fleste intervjuene er åpne livshistorieintervjuer hvor deltakerne selv definerte hva de ville fortelle og samtalen ble styrt av hva som var viktig for dem. I begge delundersøkelsene har vi fått belyst sentrale levekårstema som utdanning og arbeid, helse, rus, relasjoner og nettverk, åpenhet, diskriminering og vold.

189 s., utgitt av Nordlandsforskning i 2018.