Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er et viktig satsingsområde.. I denne undersøkelsen ønsket vi å avdekke befolkningens holdninger til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Det er tidligere gjort undersøkelser på dette temaet, men disse har vært rettet mot arbeidsgivere, og viser positive holdninger. Vi ønsket her å finne ut om dette stemmer overens med den generelle holdningen i befolkningen. Undersøkelsen viser at befolkningens holdninger til personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet generelt er positive, men at færre er positive til konkrete tiltak for å få flere i arbeid, for eksempel gjennom kvotering.

43 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2018.