Kaasbøll, Jannike og Lassemo, Eva | Melby, Line

SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse fikk november 2017 i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å levere en kunnskapssammenstilling om Kartleggingsverktøy/ matching av fosterbarn og fosterhjem. Det er en utfordring å rekruttere nok og riktige fosterhjem til alle barn som trenger det. Mange barn må vente lenge før de får et hjem, og mange opplever brudd og skifter. Vi vet for lite om barna som skal i fosterhjem og vi vet for lite om hva fosterhjemmet kan tilby - og hvordan vi skal finne riktig hjem til det enkelte barn. Arbeidet med å finne det rette hjemmet til det enkelte barnet utføres på mange ulike måter og er i stor grad preget av saksbehandlers vurderinger og skjønn. Det er så langt ikke utviklet et verktøy som kan systematisere kjent kunnskap om hjemmet og barnet for å finne ut hvem som passer sammen og hvorfor de passer sammen. Med bakgrunn i diverse utviklingsarbeid de siste årene er det besluttet at det skal utvikles et kartleggingsverktøy for matching av fosterbarn og fosterforeldre. Før videre utvikling settes i gang ønsket Bufdir en kunnskapssammenstilling om kartleggingsarbeid, eventuelt kartleggingsverktøy for matching av fosterbarn og fosterhjem. Kartlegging av barn og fosterforeldre er – som andre sosiale tjenester – sammensatte og relasjonsbaserte intervensjoner. Nettopp fordi kartlegging av barn og fosterhjem berører brede og komplekse problemstillinger er det behov for en kunnskapsoversikt som tar utgangspunkt i studier som dokumenterer erfaringer, perspektiver, relasjoner og fenomener. Bufdir ønsket et kunnskapsgrunnlag som baseres på kvalitative studier som berører hvilke behov fosterbarnet har, hvilke "ferdigheter" fosterhjemmet har og hvordan dette passer sammen, hvordan det «matcher». I tillegg ønskes en oversikt over hva som er utviklet av kartleggingsverktøy til dette formålet i andre sammenlignbare land.

31 s., utgitt av SINTEF i 2018.