Fosterforeldre mottar normalt fosterhjemsgodtgjøring i form av arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning. Størrelsen på godtgjøringen er fastsatt i kontrakt mellom fosterforeldre og kommunalt eller statlig barnevern. Fosterforeldre er ansett for å være frilansere i skatte- og trygderegelverket. I ordinære, kommunale fosterhjem har foreldrene anledning til å ta arbeid ved siden av at de er fosterhjem. I andre, såkalte forsterkede eller frikjøpte fosterhjem, mottar en av eller begge fosterforeldrene forhøyet arbeidsgodtgjøring. I slike fosterhjem vil den som mottar godtgjøringen i mange tilfeller være forpliktet til å være hjemmeværende for å ivareta omsorgsoppgaven. Hvor mye den enkelte er frikjøpt varierer fra 100 prosent til mindre stillingsbrøker. Vi viser til direktoratets «Rapport om kartlegging av fosterforeldres økonomiske rammevilkår» for mer informasjon om forsterkning i kommunale fosterhjem. En tredje type fosterhjem er de statlige beredskaps- og familiehjemmene. Den som er oppdragstaker i slike hjem har avtalefestede rettigheter som går ut over folketrygdlovens rettigheter for frilansere, blant annet med hensyn til sykepenger og pensjon. Fordi de har tilnærmet samme rettigheter som ordinære arbeidstakere, møter de ikke på de samme problemstillingene som fosterforeldre i kommunale hjem. Hva slags fosterhjem barnet er plassert i, har ikke betydning med hensyn til fosterforeldrenes stilling i trygde- og skattelovverket. Dette innebærer at de endringene direktoratet anser som aktuelle, med mindre noe annet er sagt, vil gjelde for alle fosterforeldre. De fosterforeldrene som på mange måter kommer mest uheldig ut, er de som ikke er forsterket og ikke har arbeid utenfor hjemmet. De vil ikke opparbeide rettigheter som arbeidstakere på annet grunnlag enn fosterhjemsoppdraget. Dersom de har krav på ytelser fra NAV, vil disse være små fordi det ved utmåling av ytelsen tas utgangspunkt i deres lønnsinntekt. Samtidig kan det være utfordrende å argumentere for at det innføres særordninger for denne gruppen, siden de har anledning til å ta en jobb utenfor hjemmet og dermed opparbeide rettigheter som arbeidstakere.

26 s., utgitt av Bufdir i 2015.