Bufetat har et stort ansvarsområde. Oppgavene er mange og varierte. I denne årsrapporten oppsummerer vi aktiviteten i året som gikk og redegjør for drifts- og måloppnåelsen i 2009. I 2009 fikk 7 467 barn og unge et tilbud fra det statlige barnevernet. Et viktig mål ved barnevernreformen, som Stortinget vedtok i 2003, var at flere barn og unge skulle få hjelp i hjemmet eller i fosterhjem og at færre skulle bo i institusjon. Vi konstaterer at utviklingen fortsatt går i riktig retning. Flere barn og unge får hjelp fra Bufetat og det er en økning i tilbudet som gis i hjemmet eller i fosterhjem. I 2009 har vi hatt et særlig fokus på implementering og kvalitetssikring av kunnskapsbaserte metoder. Flere barn og unge får kunnskapsbaserte tilbud, ikke minst gjelder det hjelpetiltak i hjemmene. Av hjelpetiltakene i hjemmet er det særlig PMTO-tilbudet som øker. Det er en forutsetning at barn og unge i våre tiltak skal ha opplæringstilbud i tråd med opplæringsloven. Vi har derfor hatt spesielt søkelys på dette i året som gikk og er i ferd med å utvikle rutiner for oppfølging av barn og unges skolegang i forbindelse med plassering utenfor hjemmet. I det statlige barnevernet er det fortsatt budsjettmessige utfordringer. Direktoratet gjennomførte i 2009 flere analyser av den økonomiske situasjonen og dette har dannet grunnlag for felles forståelse for de utfordringene vi står overfor i etaten vår. Analysene har bekreftet og utdypet tidligere analyser. Dette har gitt oss et godt utgangspunkt til å jobbe systematisk videre. Arbeidet har kartlagt at vi særlig ønsker å fokusere på: Inntak og valg av tiltak, institusjonsutgifter, oppholdstid.

114 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2010.