Undersøkelsen viser at de fleste barnevernstjenestene er opptatt av å involvere fedre i saker som omhandler biologiske barn, men at de til dels mangler eller har usikkerhet rundt rutiner for involveringen i praksis. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2018 av Sentio Research på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og var rettet mot alle ansatte i barnevernet. Totalt svarte 1062 barnevernsansatte på undersøkelsen, fordelt på 232 kommuner/bydeler. Det er god geografisk spredning i utvalget, og alle fylker er representert. Målet med undersøkelsen var å kartlegge holdninger og praksis i barnevernstjenestene knyttet til fedre i barnevernet. Undersøkelsen viser at temaet fedre i barnevernet oppfattes som viktig, og at fokuset på dette har økt de siste årene.

44 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2018.