Folkehelserapporten beskriver helsetilstanden i Norge ved hjelp av data, analyser og forskning. Datagrunnlaget er helseregistre, helseundersøkelser, rapporter og forskningspublikasjoner. Temaene omfatter blant annet psykisk og fysisk helse, ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer, sosial ulikhet i helse, trivsel og helsefremmende forhold, og kjente påvirkningsfaktorer som kosthold, tobakk, fysisk aktivitet, alkohol og andre rusmidler. Godt folkehelsearbeid forutsetter løpende oversikt over befolkningens helse og sykdomsforhold, samt forskning og analyser som kan avdekke hvordan sykdom kan forebygges og helse fremmes. I denne kortversjonen av folkehelserapporten Helsetilstanden i Norge 2018 beskriver vi status for helsetilstanden i befolkningen per 2018 og ser på utviklingen over tid. Innholdet er disponert rundt folkehelsemålene for levealder, helse og trivsel samt sosiale helseforskjeller. Vi presenterer også utfordringer innen smittevern og miljø. Grunnlaget for rapporten er oppdaterte kapitler i fullversjonen av folkehelserapporten, tilgjengelig på www.fhi.no/fhr/

64 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2018.