Jessen Jorunn Theresia og Gundersen, Tonje | Hynek, Kamila Angelika

NOVA har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en oppfølgende evaluering av mentorordningen Nattergalen. Ordningen ble opprinnelig startet som et treårig prøveprosjekt i 2008 ved åtte høgskoler/universitet i Norge. Nattergalen har siden oppstarten hatt som målsetting å være et innvandringspolitisk og integreringspolitisk tiltak rettet mot barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år. Mentorene rekrutteres blant studenter på barnevern, sosialfag og vernepleierutdanningen og administreres av koordinatorer som er ansatt ved det enkelte lærested (høgskole/ universitet). Hovedmålet for Nattergalen er todelt og retter seg både mot barn og studenter: Å styrke kultursensitivitet og flerkulturell kompetanse i barnevernet gjennom å gi studentene bedre kunnskap om og kompetanse på barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres familie. Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn får bedre ferdigheter i norsk, økt skolemotivasjon, styrket selvfølelse og flere mestringsopplevelser. Den langsiktige målsettingen er å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og får muligheten til å gjennomføre høyere utdanning. Rapportens hovedkonklusjon er at mentorordningen i all hovedsak fungerer etter intensjonen. I alt 838 barn og studenter har deltatt i mentorordningen de siste fem årene (fra 2012 til 2017). Antallet har variert over tid og mellom de ulike lærestedene. Selv om Nattergalen har oppnådd anerkjennelse og faglig forankring ved flere av lærestedene, har disse i begrenset grad vært interessert i å integrere mentorordningen i de ordinære studieplanene. Utfordringen er å få Nattergalen tilstrekkelig forankret i fagmiljøet ved instituttene, der ledelsen bør ha det overordnede ansvaret for å sikre at ordningen blir videreført. Fra 2011 og frem til i dag har det vært forsøk på knoppskyting i form av utvidelser til flere målgrupper og andre studieretninger uten at det er blitt nedfelt som varige ordninger. En grunn kan være de begrensningene som ligger i ordningens forankring og finansiering per i dag. Et tiltak som kan fremme videreutvikling og knoppskyting av Nattergalen kan derfor være å etablere en tilskuddsordning for utviklingsprosjekter av nye mentorordninger.

127 s., utgitt av NOVA i 2018.