Aamodt, Per Olaf og Røsdal, Trude | Nesje, Kjersti | Larsen, Even

For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt et tiltak for å utvikle og støtte kompetansen. På oppdrag fra Bufdir gjennomfører NIFU en evaluering av dette programmet. Dette er den første av to rapporter, og den er basert på data hentet gjennom intervjuer og observasjoner. Evalueringen viser at organiseringen av utviklingen av tjenestestøtteprogrammet, implementeringen og gjennomføringen av programmet i det store og hele har fungert etter intensjonene. Deltakerne mente at gruppearbeider både innenfor de enkelte tjenestene og i grupper satt sammen på tvers av tjenestene var nyttig og interessant. Derimot uttrykte de gjennomgående at det faglige nivået var for svakt, og at de ikke lærte noe særlig mer enn de hadde gjort i grunnopplæringen.

46 s., utgitt av NIFU i 2018.