Røsdal, Trude og Nesje, Kjersti | Aamodt, Per Olaf | Larsen, Even | Tellmann, Silje Maria

Formålet med denne rapporten er å undersøke kompetansen i den kommunale barnevernstjenesten, samt hvilke kompetanser relevante utdanninger gir etter endt utdanning. Undersøkelsene har tatt utgangspunkt i kompetansebehovene i den kommunale barnevernstjenesten, slik disse er skissert av Bufdir (2017), og i hvilken grad disse gjenfinnes i de kommunale barnevernstjenestene og i relevante utdanninger. Med dette utgangspunktet har vi undersøkt: a) Hvorvidt kompetansebehovene som Bufdir har skissert gjenfinnes i relevante utdanninger b) Hvorvidt det er samsvar mellom kompetansebehovene som Bufdir har skissert og kompetansen i de kommunale barnevernstjenestene Kompetansen i barnevernstjenesten er kartlagt gjennom en survey som er sendt ut til alle barnevernsledere samt en separat survey til alle ansatte i de kommunale barnevernstjenestene. I tillegg har vi intervjuet sentrale brukerorganisasjoner om deres opplevelse av kompetansen i den kommunale barnevernstjenesten. Hvilke kompetanser kandidater forventes å ha oppnådd etter endt utdanning er undersøkt ved å kartlegge relevante utdanningers studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser. Kartleggingen viser at ansatte ved barnevernstjenestene i Norge i hovedsak har relevant formalkompetanse; enten 3-årig barnevernspedagogutdanning eller sosionomutdanning. Mange har også tilleggsutdanning. Både barnevernsansatte og barnevernsledere opplever at kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet gjennomgående er god, men med enkelte variasjoner. Brukerorganisasjonene etterlyser større fokus på ansattes personlige kompetanser og kommunikasjonsferdigheter. Når det gjelder bemanningssituasjonen i de kommunale barnevernstjenestene opplever flertallet av barnevernslederne denne som utfordrende når det gjelder saksbehandlere/kontaktpersoner samt tiltakspersoner. Barnevernslederne etterspør en styrket grunnutdanning, men viser til opplæring og veiledning i jobbsituasjonen som den klart viktigste faktoren for å forbedre kompetansen i tjenesten. Gjennomgangen av grunnutdanningens studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser avdekker ingen åpenbare svakheter i hvor godt studentene forberedes på jobben. Men vi vil peke på et klart dilemma mellom en sterkere praksisorientering og en vektlegging av teoretisk kunnskap i studiet. Mens brukerorganisasjonene etterspør en sterkere vektlegging av personlige kompetanser og ferdigheter, peker NOKUT i sin tilsynsrapport på behovet for en mer forskningsbasert utdanning. Vår kompetansekartlegging synes i noen grad å avdekke svakheter i de ansattes kompetanse på metode, dokumentasjon og analytiske ferdigheter, og er i så måte i tråd med NOKUTs vurderinger. Lederne i barnevernet ser imidlertid ikke noe stort behov for å rekruttere flere ansatte med mastergrad. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

334 s., utgitt av NIFU i 2017.