Lauritzen, Camilla og Vis, Svein Arild | Fossum, Sturla

Som en del av arbeidet med å styrke samarbeidet mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge gikk Bufdir og Helsedirektoratet sammen om å utvikle rundskrivet IS-11/2015: Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste. Formålet med rundskrivet var å bidra til at barn og unge med behov for hjelp fra flere tjenester skal få et mer helhetlig tilbud. Mye taler for at betingelser for samarbeid har blitt tydeligere for tjenestene etter rundskrivet. Det er fremdeles mange som ikke har lest i rundskrivet, og man bør fortsatt jobbe med å gjøre innholdet kjent i tjenestene utover lanseringsinnsatsen. Tjenestene bør få opplæring og ferdighetstrening i det å samarbeide med hverandre. Det er imidlertid ikke mulig å løse alle utfordringer knyttet til samarbeid mellom barnevern og psykisk helse gjennom et rundskriv. En mulighet kan være å etablere en konsultasjonstjeneste eller rådgivningstjeneste, slik at tjenestene får et sted å henvende seg med konkrete saker der samarbeidet ikke kommer i gang. Det bør videre etableres formelle strukturer eller arenaer for samarbeid, og arbeidet med samarbeid på tvers bør styres av en tydelig ledelse.

15 s., utgitt av Psykologisk.no i 2017.