Lauritzen, Camilla og Vis, Svein Arild | Fossum, Sturla | Havnen, Karen J. Skaale

På oppdrag fra Bufdir har Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse Nord (RKBU Nord) evaluert Kvellomalen og sammenlignet denne med maler i Sverige og Danmark. Rapporten viser at det er mange fellestrekk mellom malene i Skandinavia, men at enkelte deltemaer bør etterspørres tydeligere i Kvellomalen. Evalueringen viser også at det er behov for en bedre implementerings- og oppfølgingsstruktur. Kvellomalen er en mal utviklet av Professor Øyvind Kvello ved NTNU, som støtte for barneverntjenestenes arbeid i en undersøkelsesfase. En kartlegging fra 2016 viser at malen benyttes i 58 % av norske barneverntjenester. Rapporten sammenligner Kvellomalen med maler i bruk i Sverige (BBIC – Barns Behov i Centrum) og Danmark (ICS – Integrated Children’s Systems) med fokus på innhold, utforming, metoder for informasjonsinnhenting og implementering. Bruk av BBIC og ICS er regulert i avtaler mellom staten og kommunen, mens bruk av Kvellomalen i Norge reguleres etter avtale mellom kommunen og Kvello selv. Det finnes ingen publisert dokumentasjon av opplæringen, som pågår over 4-8 dager. Etter dette er det opp til kommunene selv å sørge for opplæring av nyansatte og vedlikehold av kunnskapen. Det finnes ingen samlet manual for Kvellomalen. Forskerne fremhever at det er vanskelig å få en samlet oversikt over hva Kvellomalen inneholder, hvilken informasjon barnevernsarbeideren skal samle inn og hvordan. Sammenligningen av de tre malene er gjort med utgangspunkt i et økologisk rammeverk for informasjonsinnhenting knyttet til 1) barnets helse og behov, 2) foreldrenes omsorgskompetanse og 3) Familie og miljø. I all hovedsak inneholder de skandinaviske malene de samme hovedtemaene, men med noen forskjeller knyttet til hvor stor vekt det legges på ulike deltemaer. Områder som er mindre vektlagt i Kvellomalen enn i de andre malene gjelder f.eks. forebygging og oppfølging av barnets generelle helsetilstand, trivsel og fungering i skolen, oppfølging av søvn og ernæring, fokus på familiens totale situasjon samt familiens sosiale nettverk og integrasjon i lokalsamfunnet. Sammenlignet med BBIC og ICS vektlegger Kvellomalen i større grad observasjon av samspill og vurdering av omsorgspersonenes mentalisering og evne til å forstå barnet. Kvellomalen inneholder også flere anbefalinger og henvisninger til ulike typer metoder og tester. Det gis imidlertid ikke opplæring i disse. Gjennomgangen forskerne har gjort viser at de testene og metodene som nevnes har varierende dokumentasjonsgrad, og det er usikkerhet knyttet til deres bruk i en barnevernskontekst. Evalueringen er gjennomført ved hjelp av intervjuer og dokumentstudier. Forskerne har blant annet utarbeidet detaljerte beskrivelser av Kvellomalen, BBIC og ICS. Øyvind Kvello har gitt innspill, korreksjoner og lest gjennom utkast underveis.

177 s., utgitt av RKBU Nord i 2017.