Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet faglige anbefalinger for forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner i barneverninstitusjoner. De faglige anbefalingene baserer seg på forslag fra en ekspertgruppe som ble nedsatt av Bufdir i 2015. Forslag til anbefalinger fra ekspertgruppen har vært på høring hos en rekke instanser. Bufdir har deretter vurdert ekspertgruppens forslag til anbefalinger i lys av høringsinnspillene. Anbefalingene er publisert på Bufdirs nettside. Denne rapporten inneholder kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for de faglige anbefalingene.

55 s., utgitt av Ekspertgruppe nedsatt av Bufdir i 2016.