Denne strategien skal gi et historisk kompetanseløft i det kommunale barnevernet. Mer kunnskap i barnevernstjenestene skal gi et bedre barnevern for barn og familier og tryggere medarbeidere. Kunnskapen må bygge på forskning, men også på de erfaringene som barn, familier og ansatte har. Stortinget vedtok i juni 2017 barnevernsreformen som gir kommunene større ansvar for tilbudet til barn som trenger hjelp fra barnevernet. Disse endringene trer tidligst i kraft i 2020, men arbeidet med å styrke kompetansen starter nå. Vi skal bruke tiden godt for å forberede kommunene på økt ansvar. Kompetansestrategien skal gjelde for perioden 2018-2024. Barnevernet må arbeide forebyggende og kunnskapsbasert. Kompetansetiltakene skal bidra til at kommunene blir bedre i stand til å sette inn riktig hjelp i krevende barnevernssaker. Medvirkning og samarbeid med barn og deres familier og nettverk er avgjørende. Gode hjelpetilbud kan forebygge at barn må flytte hjemmefra. Målet er tidligere og bedre hjelp til barn i barnevernet – der de bor. Barnevernets viktigste ressurs er motivasjonen og kunnskapen til dere som arbeider i barnevernet. For barn trenger årvåkne voksne som ser dem, lytter til dem, forstår dem, stiller de vanskelige spørsmålene og som handler når de skal.

24 s., utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i 2017.