Barnevoldsutvalget har gjennomgått alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Barnevoldsutvalget er det første i sitt slag i Norge. Oppgaven har vært å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har skjedd svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep. Funnene til utvalget er alvorlige, men dessverre ikke overraskende. De viser at vi fremdeles har en lang vei å gå for å beskytte alle barn mot vold og overgrep. Utvalget kommer med 57 tiltak på ulike nivåer, der de blant annet viser hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse, og samarbeid på tvers av tjenester. Det er alvorlig at utvalget finner at barna ofte ikke ble snakket med når det var mistanke om overgrep eller vold. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. november 2015 Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet 22. juni 2017

223 s., utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i 2017.