Denne rapporten sammenstiller svarene Bufdir fikk etter å ha sendt ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner våren 2016. 82.7 % av kommunene svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen viser at nesten alle kommuner har fulgt loven og opprettet råd for personer med nedsatt funksjonsevne. 3 av 4 kommuner har eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne, mens 22 % av kommunene har felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Det er svært få unge i rådene. 1 % av rådsmedlemmene er under 25 år. Mer enn 8 av 10 kommunale råd har en sekretær hvor andelen av stillingen avsatt til rådsarbeid utgjør mindre en 10 %. 83 % av kommunale råd har mandat/reglement. 4 av 10 kommuner oppgir at kommunen har vedtatt eget budsjett for rådet. Kommunale råd har et gjennomsnittlig budsjett på kr 41.792. Budsjettene varierer fra 1.000 kr til 500.000kr. 20 % av kommunene oppgir at de ikke har etablert rutiner for å sikre at viktige saker blir lagt fram for rådet i god tid før de skal avgjøres. Manglende rutiner kan gjøre at saker kommer for sent, og redusere rådenes mulighet til å medvirke. 1 av 4 kommuner oppgir at de gir tilbud om å delta på folkevalgtopplæring til alle rådets medlemmer.

21 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.