Kittelsaa, Anna og Kristensen, Guro Korsnes | Wik, Sigrid Elise

Med bakgrunn i at det i debatten om ikke-diskriminering har vært økt fokus på interseksjonalitet og sammensatt diskriminering, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket å få gjennomført en kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming. Ønsket henger også sammen med Regjeringens forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov fra 2015 som nylig har vært sendt på høring. Forholdet mellom kjønn og funksjonshemming tas også opp i FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 6, hvor det er særlig fokus på kvinners situasjon og muligheten for at kvinner med nedsatt funksjonsevne er utsatt for multippel diskriminering. Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad og hvordan et kjønnsperspektiv har blitt integrert i norsk forskning om funksjonshemming etter år 2000. Norsk forskning forstås som forskning skrevet av en eller flere norske forfattere eller som omhandler norske forhold. Det var et ønske fra Bufdir at studien skulle omhandle følgende temaområder: helse, identitet og selvbilde, barnehage, skole og utdanning, arbeid, bolig, vold og overgrep. I tillegg er områder som familieliv hvor en av foreldrene har funksjonsnedsettelse inkludert.

103 s., utgitt av NTNU Samfunnsforskning i 2017.