Haugen, Gry Mette D. og Paulsen, Veronika | Caspersen, Joakim

Rapporten «Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier» fra NTNU Samfunnsforskning viser at over halvparten av barneverntjenestene har rutiner for å håndtere voldssaker generelt. Samtidig er det 43 % som ikke har rutiner for dette. Kun 3 % av barneverntjenestene har egne rutiner for å håndtere vold i minoritetsfamilier. I rapporten forteller barnevernlederne at det i første rekke var fysisk og psykisk vold som ble avdekket i siste sak som dreide seg om vold i en minoritetsfamilie. Barnevernstjenestene bruker hyppigst råd og veiledning som tiltak i disse sakene. 40 % brukte imidlertid beredskapshjem i siste sak. Dette viser høy bruk av akutt-tiltak. Mange av sakene dreide seg om såkalt oppdragervold. Flertallet av barnevernlederne, 62 % oppgir at tiltakene som ble iverksatt fungerte etter hensikten.

117 s., utgitt av NTNU i 2017.