I møte med utfordringer i egen hverdag har barn og unge gitt uttrykk for et voksende behov for praktisk kunnskap og ferdigheter for å mestre eget liv. Økende prestasjonspress og stress, psykisk helseplager, mobbing og konflikter, problemer i hjemmet og søken etter identitet er noen av temaene som nevnes. Mange av de utfordringene de møter er vanskelige å håndtere på egenhånd og det er et uttalt ønske om nødvendig kompetanse som i dag i stor grad ikke læres på skolen. Prosjektet ”Livsmestring i skolen” (LiS) har tatt på alvor de utfordringene barn og unge står overfor og opplæringslovens formål. Gjennom en bred og inkluderende prosess i tre faser har vi samlet barn og unge, fagpersoner og engasjerte ildsjeler til samtale om behov, innhold og løsninger for livsmestring i skolen. Resultatet av prosjektet er flere anbefalinger om hva som bør læres av ferdigheter og praktisk kunnskap for å øke mestringskompetanse, og hvordan dette konkret kan se ut som del av skolehverdagen. Løsningsforslagene i rapportens siste del er eksempler på hvordan livsmestring kan konkretiseres og integreres i skolen på tvers av fag og aktiviteter. Resultatene i prosjektet er takket være alle de gode bidragsytere som har deltatt underveis. Livsmestring i Skolen hadde ikke blitt et prosjekt uten initiativet og den finansielle støtten fra Barne- og likestillingsdepartementet, og den faglige støtten fra Kunnskapsdepartementet.

58 s., utgitt av LNU i 2017.