Statens barnehus er et resultat av et tverrdepartementalt samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Den overordnede oppfølgingen av Statens barnehus er lagt til Politidirektoratet. Det enkelte barnehus er underlagt og styres av politimesteren i det politidistriktet barnehuset er lokalisert i. Barnehuset skal levere tjenester til alle politidistrikter som sogner til "deres" barnehus. Etter oppstart av et pilotprosjekt med formål å etablere barnehus i 2006, er det pr. desember 2015 drift ved i alt 10 barnehus. Det er besluttet å etablere et 11. barnehus i nye Øst politidistrikt. Barnehuset er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge mistenkt utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Barnehusets mandat gjelder også voksne med psykisk utviklingshemming eller annen funksjonsnedsettelse som medfører samme behov for tilrettelagte avhør.

15 s., utgitt av Politidirektoratet i 2016.