|I mars 2016 ble det etablert en tverretatlig arbeidsgruppe mellom UDI, PU og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å utvikle forslag til retningslinjer og samarbeidsrutiner mellom PU, UDI, asylmottak og lokal barneverntjeneste. Gruppen skulle i hovedsak gi forslag til retningslinjer og rutiner for registrering i DUF (Datasystem for utlendings- og flyktningsaker), varsling/melding til aktuelle aktører, samarbeid om håndtering og oppfølging, og informasjon til søkere. Håndteringen av barneekteskapssakene viste behov for å utvikle tydelige rutiner for samarbeidet de ulike aktørene. Det var behov for å avklare rutiner for hvordan den mindreårige ektefellen skal registreres i utlendingsforvaltningens registre, når og hvordan utlendingsforvaltningen skal gi melding til barnevern og politiet, samhandlingen mellom barnevern, politi, UDI og mottak, hvilken instans som har kartleggings- og oppfølgingsansvar, hvor den mindreårige ektefellen skal få botilbud, og hvordan søkeren skal følges opp under behandlingen av søknaden om beskyttelse.

15 s., utgitt av UDI, PU, og Bufdir i 2016.