Undersøkelser og forskning viser at barn som mottar hjelp fra barnevernet i stor grad har psykiske plager. Disse barna er i behov av tjenester fra både helsetjenesten og barnevern, og at tjenestene samarbeider om å yte et best mulig samordnet og tilpasset helse- og omsorgstilbud. Det er godt dokumentert at det er stor forekomst av både somatiske og psykiske helsevansker og påkjenning blant barn og unge i barnevernet. Til tross dette tyder mye på at barnevernsbarn i liten grad benytter seg av helsetilbudet som finnes for barn med psykiske lidelser. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sammen med fagmiljøene utarbeidet ti anbefalinger for å sikre at disse barna får bedre helsehjelp. Direktoratenes anbefalinger har også fokus på å bedre tilgangen på helsetjenester til andre barn i barnevernet, ikke bare dem som er i barneverninstitusjoner. Barnets perspektiv og anledning til å medvirke i prosessen er sentralt i arbeidet med å utvikle best mulig tjenester til barn og unge.

75 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet i 2016.