Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og omhandler undervisningsopplegg i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep. Rapporten henger sammen med publikasjonen «Gjennomgang av kurs- og informasjonsvirksomhet om vold og seksuelle overgrep i barnehage og skole - En supplerende kartlegging» utgitt av Bufdir i 2016. Denne rapporten er et resultat av et omfattende kartlegging- og vurderingsarbeid som har vært organisert som et prosjekt ved RVTS Sør. Oppdraget var å gjennomgå dagens informasjons- og kursvirksomhet om vold og seksuelle overgrep rettet mot barnehager og skoler for å vurdere effekt og for utvikling av et enhetlig opplegg basert på gode programmer og metoder. Hovedresultatet av dette prosjektet er at det er arbeidet fram «Kriterier for et godt undervisningsopplegg om vold og seksuelle overgrep». Disse kriteriene kan brukes overordnet og universelt, og de anbefales benyttet både i utviklingen av og i vurderingen av undervisningsopplegg.

42 s., utgitt av RVTS Sør i 2016.