Bufdir har, gjennom kartlegging av informasjonsarbeidet i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep, funnet et fragmentert felt. Det er store variasjoner mellom barnehager/skoler og kommuner når det gjelder hvilken informasjon elevene mottar. Forøvrig finnes det, i dagens organisering, et betydelig potensiale for videreutviklingen av systemer for distribusjonen av informasjon om vold og seksuelle overgrep. Gjennom intervjuer med aktører i alle ledd i barnehage- og skolevirksomhet har det tegnet seg et bilde av hvordan voldsrelatert informasjonsarbeid foregår. I samtaler med sosial-pedagogiske rådgivere, skolehelsetjenesten og ledelsen på de utvalgte skolene har vi fått en oversikt over utbredte praksiser knyttet til voldsrelatert informasjonsarbeid. Vi har sett informasjonen i lys av korrespondanse med skoleeier og fylkesmann. Funnene i vår kartlegging indikerer at informasjons- og kursvirksomheten om vold i barnehage og skole består av et vidt spekter av metoder og strategier. Rapporten henger sammen med publikasjonen «Kartlegging, vurdering og anbefalinger vedrørende undervisningsopplegg i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep».

46 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.