Gjennomgangen av tilbudet til barn på krisesentrene er en del av oppfølgingen av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) sin evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Gjennomgangen viser at det er lokale variasjoner i hva som tilbys barna ved sentrene. Det er forskjeller mellom hvordan lokaler er tilrettelagt, hvordan det jobbes med barna og hva det legges vekt på i arbeidet. Selv om det har vært en positiv utvikling i arbeidet som gjøres, er det en manglende systematikk i oppfølgingen av barna på sentrene.

36 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.