For å vite hvordan vi skal oppnå våre mål mest mulig effektivt, trenger vi å vite hvor vi står i dag. Den foreliggende gjennomgangen av eksisterende studietilbud om vold og overgrep i Norge, er foretatt for å få oversikt over hva som allerede finnes, hva behovet er, hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke mulige virkemidler som kan tas i bruk for å spre kunnskap og kompetanse om temaet i relevante yrkesgrupper. Denne rapport sammenfatter funn fra kartlegging av eksisterende studietilbud på området, samt anbefalinger om egnede virkemidler for å styrke tilgjengelighet og bruk av faglig gode etter- og videreutdanningstilbud om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

90 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.