I tillegg til rollen som fagdirektorat for hele barnevernet, styrer Bufdir det statlige barne- og familievernet i Bufetats fem regioner. Endringer i barnevernloven i 2013 la til grunn et forsvarlig og tydelig organisatorisk skille mellom direktoratets faglige rolle og rollen knyttet til drift av Bufetat, dette for å sikre en tillitvekkende forvaltning av de to rollene. Bufdir gir føringer for regionenes kommunikasjonsarbeid i instruks og disponeringsbrev, og regionene følges opp i styringsdialogen. Forøvrig skal Bufetats regioner følge føringer og prinsipper i Bufdirs kommunikasjonsstrategi.

8 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.