Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet (til dømes ved åtferdsproblem eller rus).

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.