Garvik, Marianne og Paulsen, Veronika | Berg, Berit

Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet Myter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet, finansiert av Bufdir. Formålet med prosjektet er å videreutvikle og forbedre arbeidet med barn, unge og familier med innvandrerbakgrunn, herunder bidra til at minoritetsperspektivet i større grad blir integrert i barnevernets tjenester. Prosjektet består av ulike delprosjekter. Målsetningen med dette delprosjektet, barnevernets oppfølging av enslige mindreårige, har vært å kartlegge og få innsikt i hvordan barnevernet arbeider med enslige mindreårige flyktninger etter bosetting i kommunen. Hovedfokus er altså barnevernets arbeid og deres oppfølging av enslige mindreårige, både når det gjelder bo- og omsorgstilbud, skole og utdanning, fritid og sosiale nettverk.

115 s., utgitt av NTNU i 2016.