Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud til utsatte for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende. Det finnes 22 sentre i Norge, minimum ett i hvert fylke. Tilbudet er 80 prosent finansiert gjennom en statlig tilskuddsordning som forvaltes av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og 20 prosent finansieres i hovedsak kommunalt, eller regionalt, og sentrenes virksomhet vurderes opp mot de kravene ordningens regelverk stiller til kvalitet og innhold i tilbudet. Bufdir utgir årlig en statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Sentio Research Norge er ansvarlig for innsamling av datamateriale og den kommenterte statistikken. Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem, og gjennom tilskuddsordningen vi forvalter ønsker vi å bidra til at alle som har behov for oppfølging på et senter får mulighet til dette. Det har de siste årene vært en jevn pågang til sentrene, som i 2014 hadde mer enn 3000 besøk og mottok over 22 000 telefonhenvendelser. I 2014 ble sentrenes brukere for første gang spurt om hvilken type overgrep eller krenkelse de hadde vært utsatt for. En god del brukere ønsket ikke å svare på spørsmålet, noe det ikke er vanskelig å forstå. Informasjonen om overgrepene som likevel kommer frem i statistikken viser at det er alvorlige overgrep vi snakker om. Særlig kvinner oppgir å ha vært utsatt for det loven definerer som særlig alvorlige og krenkende seksuelle overgrep. Denne kunnskapen tar sentrene og direktoratet med seg i sitt videre forebyggende arbeid.

110 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.