Hovedfunnene i rapporteringen fra 2014 viser stabilitet når det gjelder struktur, bruk og innhold i krisesentertilbudet. Det var 45 krisesentertilbud for kvinner (46 i 2013), 1917 voksne beboere, 1507 barn, 2373 dagbrukere og 9152 dagsbesøk. Det var også relativt små endringer når det gjelder sentrenes sikkerhetstiltak og hvilken oppfølging brukerne får tilbud om, både når det gjelder voksne og barn. Rapporteringen viser imidlertid en jevn nedgang over tid i andelen beboere som drar tilbake til voldsutøver etter oppholdet. At mer enn en av fem beboere drar tilbake til voldsutøver er bekymringsfullt, men samtidig kan nedgangen i andelen som drar tilbake være en mulig indikasjon på at kvaliteten i hjelpen øker. Vi ser også at krisesentrene i stadig større grad involverer barnevernet, både når det gjelder å hjelpe foreldre til kontakt med barneverntjenesten og å sende bekymringsmeldinger.

131 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.